เกี่ยวกับ อบต.

 

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศาลเจ้า 3,817 1,929 2,178 4,107 คน
หมู่ที่ 2 หมู่บ้านทรงคนอง 284 364 404 768 คน
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคลองยาว 248 181 230 411 คน
หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเหนือ 100 120 136 256 คน
หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองประดู่ 188 309 299 608 คน
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองคราม 162 259 265 524 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง  พื้นที่  ๑๐.๐๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ ๖,๒๑๐ ไร่  เท่ากับร้อยละ  ๐.๔๖ ของจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ ๓๕ กิโลเมตร มีพื้นที่อาณาเขตติดต่อตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ       จรดตำบลมหาสวัสดิ์      อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้                 จรดตำบลท่าตลาด        อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันออก จรดตำบลบางเตย         อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก          จรดตำบลหอมเกร็ด      อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม

การเมืองการปกครอง

          จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  และนายก  อบต.ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  มีการจัดฝึกอบรมของสมาชิกสภาอบต. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรในรูปแบบการสัมมนาในพื้นที่และนอกพื้นที่ การจัดการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การฝึกอบรมผู้นำชุมชน   ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นต้น

     เขตการปกครองและจำนวนประชากร

           แบ่งเขตการปกครองออกเป็น    ๖   หมู่บ้าน         โดยมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น     ๔,๕๔๕   หลัง      

           แยกเป็นชาย   ๒,๗๘๕   คน         หญิง  ๓,๑๓๔  คน    แยกเป็น    รวมทั้งสิ้น  ๕,๙๑๙   คน

          หมู่ที่       ๑              หมู่บ้านศาลเจ้า

          หมู่ที่       ๒              หมู่บ้านทรงคนอง

          หมู่ที่       ๓              หมู่บ้าน คลองยาว

          หมู่ที่       ๔              หมู่บ้านเหนือ

          หมู่ที่       ๕              หมู่บ้านคลองประดู่

          หมู่ที่       ๖              หมู่บ้านคลองคราม

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

     ด้านเศรษฐกิจ 

          องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง    ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  สำหรับใช้ในด้านการคมนาคม การขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร

          ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  ๖๐  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีผลิตภัณฑ์มวลรวม    รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี     ๔๐,๕๐๐   บาท   รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรกรรม  รองลงมาเป็นรับจ้างทั่วไปและการทำการค้าขาย

     อาชีพ

          ก.  อาชีพหลัก      คือ    เกษตรกรรม  เช่น  ปลูกส้มโอ , ผลไม้อื่นๆ , ทำนา , ทำสวนดอกไม้ และปลูกพืชผัก  ประมาณ  ๖๐ %

          ข.  อาชีพรอง       คือ    ค้าขาย , รับจ้างทั่วไปและเลี้ยงสัตว์  ประมาณ  ๔๐  %

     หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

          ปั๊มน้ำมัน                          ๑     แห่ง

          ร้านจำหน่ายรถ                   ๓     แห่ง

          โรงงานอุตสาหกรรม          ๑๓     แห่ง

          หมู่บ้านจัดสรร                   ๓     แห่ง

         โรงแรม                           ๒     แห่ง

         ปั๊มแก๊ส                           ๒     แห่ง

     ด้านสังคม 

          สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  จัดตั้งและส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลทรงคนอง  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี

     มวลชนจัดตั้ง

          ลูกเสือชาวบ้าน                                 ๑        รุ่น             ๑๘     คน

          กลุ่มสตรีและแม่บ้าน                           ๑      กลุ่ม             ๔๕     คน

          ชมรมผู้สูงอายุ                                  ๑     ชมรม           ๑๕๐     คน

          ชมรมแอโรบิก                                  ๑     ชมรม             ๕๐     คน

          อป.พร.                                           ๓        รุ่น             ๖๘     คน

          ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม         ๑        รุ่น             ๖๐     คน

     ด้านชุมชนและพื้นที่

     (๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน โดยภาคประชาชน  แยกประเภทกลุ่ม

            -   กลุ่มออมทรัพย์                                      ๑                กลุ่ม

            -   กลุ่มสตรีและแม่บ้าน                                ๑                กลุ่ม

            -   กลุ่มเยาวชน                                         ๑                กลุ่ม 

     (๒)  การรวมกลุ่มของประชาชน โดยการจัดตั้งจากภาครัฐ

          - กองทุนหมู่บ้าน                                         ๖                กองทุน

          - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                           ๑                 กลุ่ม

          - กองทุนแม่ของแผ่นดิน                                ๑                 กลุ่ม

     (๓)  กลุ่มอาชีพ

            -  ร้านค้าชุมชน                                         ๑                 แห่ง

            -  กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ                         ๑                 กลุ่ม

            -  กลุ่มส้มโอกวน                                       ๑                 กลุ่ม

            -  กลุ่มน้ำพริกแกง                                     ๑                 กลุ่ม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          มีการจัดงานวันสำคัญทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  จัดงานวันผู้สูงอายุ  งานวันลอยกระทง  การส่งเสริมกิจกรรมเด็ก  การจัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน  วัสดุการศึกษา  อุปกรณ์กีฬา  การจัดโครงการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  การจัดสื่อการเรียนการสอน  การจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก  การแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง  เป็นต้น

     การศึกษา

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          ๑     แห่ง

          โรงเรียนประถมศึกษา                       ๑     แห่ง

          ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                ๓     แห่ง

    สถาบันและองค์การทางศาสนา

          วัด / สำนักสงฆ์                               ๑     แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕

          ศาลเจ้า                                        ๑     แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑

          โรงเจ                                          ๑     แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

     การคมนาคม

          การก่อสร้างถนนลาดยาง   และถนนคอนกรีต  ถนนภายในหมู่บ้าน  ตลอดจนการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานของถนนให้ดีขึ้น  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย

          ถนนสายหลักที่ผ่านตำบล  ทางหลวง ๓๓๑๖  (ไร่ขิง-ทรงคนอง )

          และทางด่วนพิเศษหมายเลข ๓๓๘ ( ถนนบรมราชชนนี )

          ถนนสายพุทธมณฑลสาย  ๗   เข้าวัดทรงคนอง

          ถนนสายทรงคนอง – ไร่ขิง  หมู่ ๕  (ทรงคนอง ๑๑)

          ถนนซอยทรงคนอง ๑๓ (เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า)

          ถนนราษฎร์พัฒนา

          ถนนในหมู่บ้าน

          - ถนนคอนกรีต                        จำนวน          ๒๒                สาย

          - ถนนลาดยาง                         จำนวน           ๘                สาย

          - ถนนลูกรัง                            จำนวน           ๔                สาย

          - ถนนหินคลุก                         จำนวน           ๕                สาย

     การโทรคมนาคม

         โทรศัพท์สาธารณะ                          ๑๖     แห่ง

     การไฟฟ้า

         องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  ได้มีการขยายเขตไฟฟ้าและการไฟฟ้าสาธารณะริมทางตามความต้องการของประชาชน และตามความจำเป็นในสภาพพื้นที่  ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาใด ๆ 

​          ไฟฟ้ามีทุกหมู่บ้าน  จำนวนประชากรทีใช้ไฟฟ้าคิดเป็น  100%

          ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์               จำนวน           ๑                ครัวเรือน

     สาธารณสุข

          สนับสนุนด้านการสาธารณสุข  โดยจัดซื้อเวชภัณฑ์เคมี  ในการกำจัดยุงลาย  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ส่งเสริมการออกกำลังกาย   อุดหนุนชมรมแอโรบิค  ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุในการตรวจสุขภาพ

​          สถานีอนามัยประจำตำบล                  ๑     แห่ง          ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕

​          สถานพยาบาลเอกชน                       ๑     แห่ง          ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓

​          อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ          ๑๐๐

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          สถานีตำรวจ/ป้อมตำรวจ                    ๑                 แห่ง

          ศูนย์ อปพร.                                   ๑                 แห่ง

     การประปา    

          ได้ดำเนินการขยายท่อเมนประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่   ล้างท่อเมนและหอถังประปาให้สะอาด

     ด้านแหล่งน้ำ

          ประสานกับกรมชลประทาน  ทำการขุดลอกคลอง  และปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลอง  โดยทำการลอกวัชพืชและขยะในคลอง  ทำที่กันวัชพืชไม่ให้ขวางทางน้ำในคลอง

     แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่

          แม่น้ำ                                 จำนวน           ๑                  สาย

          ลำคลอง                              จำนวน           ๙                 สาย

          - คลองสุคต                       ระยะทาง         ๓.๒๒              กม.

          - คลองยาว                        ระยะทาง         ๑.๕๘              กม.

          - คลองคราม                      ระยะทาง         ๒.๘               กม.

          - คลองบ้านเหนือ                ระยะทาง         ๐.๗๗              กม.

          - คลองราษฎร์บำรุง              ระยะทาง          ๑.๔               กม.

          - คลองประดู่                       ระยะทาง         ๑.๗               กม.

          - คลองบางกระเบา               ระยะทาง         ๐.๘๗             กม.

          - คลองลัดนางแท่น(อีแท่น)    ระยะทาง         ๑.๑๕              กม.

          - คลองคุต                          ระยะทาง         ๐.๓๘             กม.

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          บ่อน้ำบาดาล อบต.                 จำนวน           ๑๒                แห่ง

          บ่อบาดาลเอกชน                   จำนวน           ๑๔                แห่ง

          ระบบประปาบาดาล                  จำนวน           ๑๐                แห่ง

          ระบบประปาถ่ายโอน                จำนวน            ๑                 แห่ง