ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส2 ประจำปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ประจำปี2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มิถุนายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวมโดยเยกเป็นไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มกราคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณ 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 พฤศจิกายน 2562 งบทดลองและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562