นโยบายและแผน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

      ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและดำรงไว้

          ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

      ๒. รักษาสภาพแวดล้อมให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลูกจิต

          สำนึกให้ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ้มค่า

      ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมสามารถดำรงชีวิตอย่างมี

          ความสุข

      ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

          อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ สนองตอบความต้องการของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ

      ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาการว่างงานในแรงงานภาคเกษตรกรรม พัฒนา

          อาชีพหลัก ส่งเสริมอาชีพรอง ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม

      ๖. ลดความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สร้างความสงบสุข ป้องกันปัญหา

          อาชญากรรม

      ๗. พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอำนวยความสะดวกและบริการให้แก่

          ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

      ๘. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่

          ระบาดของโรคระบาดที่เกิดขึ้น  ส่งเสริมการกีฬาภาคประชาชน

      ๙. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการตั้งใจ

          ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ