โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2565

3 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายบุญสม  ประเสริฐมรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลทรงคนอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง/คณะครูโรงเรียนวัดทรงคนอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ และในโอกาสนี้ นางสาวสายใจ  แดงแสงเทียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในเรื่องคุณธรรม  และจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนได้อย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมไม่ขัดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!