งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ดำเนินการดครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2565

26 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ดำเนินการดครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2565 ณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแผนป้องกันอัคคีภัยและวักซ้อมการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!