ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

19 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!