โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566

24 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการมีความรู้เรื่องสิทธิ และการเข้าถึงสิทธิของตนเอง สามารถดูแลสุขภาพพร้อมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพของตนเองได้ และเกิดเครือข่ายระหว่างคนพิการและสมาคมคนพิการจังหวัดนครปฐม ณ อาคารแสดงสินค้าบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง หมู่ที่ 5 ตำบลทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!