กำหนดอัตราภาษีป้าย

1 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กำหนดอัตราภาษีป้าย ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!