วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดสถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ณ บริเว

27 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
นายบุญสม ประเสริฐมรรก นายกอบต.ทรงคนอง, นายบุญช่วย กิ่งสวัสดิ์
รองนายกอบต.ทรงคนอง, นายนที สุดประเสริฐ รองนายกอบต.ทรงคนอง,
กำนันตำบลทรงคนอง, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่,
ประธานสภาอบต.ทรงคนอง, รองประธานสภาอบต.ทรงคนอง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ทุกหมู่, แพทย์ประจำตำบล,ประธานกลุ่มสตรีตำบลทรงคนอง และเจ้าหน้าที่อบต.ทรงคนอง . . .
เข้าร่วม "โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดสถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ณ บริเวณวัดทรงคนอง
นำโดยนางสาวสรัญญาร์ ทิพย์สุมณฑา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม/โครงการในครั้งนี้
เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!