E-Service

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 20 จากข้อมูล 32
หัวข้อ
แบบฟอร์ม การเสนอโครงการ/กิจกรรม เข้ารับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง กปท.7-กปท.8
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
แบบคำร้องขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด(CCTV)
แบบเสนอความต้องการบริการสาธารณะ
แบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ
แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
แบบคำขอให้มีการปรับปรุง/ว่อมแซมที่อยุ่อาศัยของผู้สุงอายุ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเอดส์
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนวัยเรียนสถานศึกษา
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
งานบริการข้อมูลข่าวสาร
หนังสือยืนยอมให้ใช้สถานที่