ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ป้องกันน้ำท่วมถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ทรงคนอง13หมู่ที่5
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นยากำจัดวัชพืช รหัสครุภัณฑ์ 625 42 0001 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 5,145 กล่อง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับวันที่ 11 ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 1,470 ถุง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 ตุลาคม 2565 (จำนวน 6 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 65 คน รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ทรงคนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและให้ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 300 ชุด (รายละเอียดดังนี้ ช่วงเช้า 150 ชุด, ช่วงบ่าย 150 ชุด) รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและให้ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 150 คน รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างงานโครงการติดตั้งราวกันอันตราย (การ์ดเรล) บริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่ลำจวน 2 ช่วง หมู่ที่ 4 โดยทำการติดตั้งราวกันอันตราย (การ์ดเรล) บริเวณโค้งบ้านผู้ใหญ่ลำจวน 2 ช่วง ความยาวช่วงละ 12 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 20,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง