ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 151 ถึง 159 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาค่าขยะ (ตีเบอร์คุมใบเสร็จ 1 ถึง 18,000) จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 9648 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 - 9648 นครปฐม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน 39 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 26 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 5,138 ถุงสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา บริเวณหน้าแพล้นปูน หมู่ที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง