ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทรงคนอง) จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด1 ตัน 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด1 ตัน 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด1 ตัน 4 ประตู
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหลังคาคลุมประตูน้ำคลองบ้านเหนือพร้อมหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (เช้า 50 ชุด, บ่าย 50 ชุด) จำนวน 100 ชุด, 2. อาหารกลางวัน จำนวน 50 กล่อง รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง