ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ทรงคนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ทรงคนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังกันดิน พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.5 x 0.6 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด จำนวน 4 บ่อ บริเวณริมถนนสาย 3316 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด1 ตัน 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด1 ตัน 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและติดตั้ง หมู่ที่ 5 บริเวณซอยทรงคนอง 13 จำนวน 18 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง