ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและติดตั้ง หมู่ที่ 5 บริเวณซอยทรงคนอง 11 จำนวน 21 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและติดตั้ง หมู่ที่ 5 บริเวณซอยทรงคนอง 11 จำนวน 21 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและติดตั้ง หมู่ที่ 5 ถนนอยูเย็นเจริญศรีลิ้มตี๋ (แยกสะพานข้ามแม่น้ำ) จำนวน 6 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและติดตั้ง หมู่ที่ 5 บริเวณซอยทรงคนอง 13 จำนวน 18 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป BP 30M31(BP AT301) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาด 20 กิโลกรัมต่อถุง) จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า ใบพัดสแตนเลส และอุปกรณ์ประกอบร่วมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ท่อ PE100 PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. จำนวน 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86 5225 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง