ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1
ซื้อวัสดุ ตามโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. เช่าถังดับเพลิง CO2 ขนาด 10 ปอนด์ พร้อมน้ำยาเคมี จำนวน 12 ถัง, 2. แก็ส สำหรับใส่ถัง LPG 15 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง, 3. ถัง ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 6250 นครปฐม จำนวน 12 รายการ รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.หลอดไฟ 250 วัตต์ จำนวน 3 หลอด, 2.หลอดไฟ LED 18 วัตต์ จำนวน 3 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณคู่ขนานถนนบรมราชชนนีหน้าร้านคอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 1 จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)