ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ป้องกันน้ำท่วมถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ทรงคนอง13หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระสอบบรรจุทราย เพื่อใช้สำหรับใส่ทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนภายในตำบล จำนวน 3๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 812 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 9648 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6
ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ของขวัญของรางวัล(สำหรับนักเรียน ศพด.) จำนวน 26 ชุด, 2. ของขวัญของรางวัล(สำหรับนักเรียน ป.4 ถึง ป.6) จำนวน 73 ชุด รายละเอียดตามใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องพิมพ์ขนาด 17 นิ้ว รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด1 ตัน 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในสำนักงาน อบต.ทรงคนอง พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง