ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ดับเพลิง (หมายเลขครุภัณฑ์ 002 60 0001) หมายเลขทะเบียน ผจ 1520 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระจกโค้งจราจร ชนิดสแตนเลส แบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระจกโค้งจราจร ชนิดสแตนเลส แบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทรงคนอง4และซอยทรงคนอง4/1หมู่ที่2 บ้านทรงคนอง ตำบลทรงคนอง
โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายพร้อมงานก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่6
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายพร้อมงานก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่6
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังทลายพร้อมงานก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่6
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทราย ขนาดรถ 6 ล้อ จำนวน 8 เที่ยว, 2.หินคลุก ขนาดรถ 6 ล้อ จำนวน 5 เที่ยว เพื่อใช้ในการทำแนวป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสาธารณะ วัด โรงเรียน ภายในตำบล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึง 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง