ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 750 ชุด, 2. ถุงมือยางชนิดมีแป้ง Size L จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกหมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม(นม)รสจืดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 1,270 ถุง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 8 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 13,716 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 2566 ถึง 15 พ.ค.2566 รวม 45 วัน) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 13,716 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 2566 ถึง 15 พ.ค.2566 รวม 54 วัน) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 13,716 กล่อง (ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 2566 ถึง 15 พ.ค.2566 รวม 45 วัน) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ กล้อง CCTV จำนวน 2 จุด แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ กล้อง CCTV จำนวน 2 จุด แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง